Vassili Davidenko

Photo: courtesy Wim Dingemanse

To: Vassili Davidenko @ Cycling Archives