Hanka Kupfernagel

Photo: courtesy Wim Dingemanse

To: Hanka Kupfernagel @ Cycling Archives