Vladislav Bobrik

Photo: courtesy Wim Dingemanse

To: Vladislav Bobrik @ Cycling Archives