Gianni Faresin

Photo: courtesy Didier Graczyk

To: Gianni Faresin @ Cycling Archives